• Garola DN40, za cijev Ø20
  • Garola DN50,za cijev Ø20
  • Garola DN50, za cijev Ø25
  • Garola DN50, za cijev Ø30
  • Garola DN50, za cijev Ø35
  • Garola DN50, za cijev Ø40
  • Garola DN60, za cijev Ø20
  • Garola DN60, za cijev Ø35
  • Garola DN60, za cijev Ø50